De stichting Watererfgoed Groot Woerden

In 2019 is de stichting Watererfgoed Groot Woerden opgericht als voortzetting en rechtsopvolger van de stichtingen tot behoud van het gemaal Teijlingens respectievelijk het gemaal Papekop-Diemerbroek. Het is een invulling van de beheerovereenkomst met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, waarin vermeld staat dat de stichting alle monumentale waterwerken in het werkgebied van het HDSR tussen A2 en A12 in beheer kan krijgen als het waterschap daar om verzoekt en de stichting bereid is om daar invulling aan te geven.

Doelstelling van de stichting is het beschermen en in stand houden van met water gerelateerd erfgoed, door het bieden van een platform aan eigenaren, zoals het HDSR, van waaruit zij advies, steun en desgewenst ook het beheer kan krijgen

De oorspronkelijke stichting werd in 2009 opgericht met als doelstelling het behoud van het gemaal Teylingens en het terugbrengen in werkende staat van het gehele complex. In 2008 zijn de eerste stappen gezet om de wens van een kleine groep vrijwilligers om het gemaal open te stellen en te restaureren, gestalte te geven.

In 2011 heeft de stichting drie grote stappen gezet, de eerste was het weer in beweging krijgen van de stoommachine en de tweede was het laten opstellen van een restauratieplan voor het gebouw en de derde was het schrijven van het Plan van Aanpak, waarin alles werd beschreven en fasegewijs de stappen naar de toekomstige situatie werden toegelicht.

Het stichtingsbestuur bestond toen uit Ruud Mees, voorzitter, Fok de Wit, secretaris, Henk Magielse, penningmeester, Ton Versteeg, lid en oud-hoogheemraad en Peter van der Horst, hoofdmachinist.

Het stichtingsbestuur was verantwoordelijk voor alle keuzes die gemaakt zijn in het restauratieproces van 2008 tot 2015. Zo is bijvoorbeeld de keuze van het verbeeldingsjaar van het gemaalcomplex door het bestuur op 1953 gesteld. Dat was het jaar dat zowel de stoommachine als de elektromotor als aandrijving fungeerden en daarnaast waren de sluis en de kolenloods nog in gebruik. Ook de machinistenwoning was nog in de oude staat. De stichting heeft zich bewust voorgenomen om die meest complete situatie weer terug te willen brengen; bij de verwerving van de machinistenwoning zal deze ook vervangen gaan worden door een kopie van de oude woning.

Het huidige stichtingsbestuur is ongewijzigd, uitgezonderd de positie van penningmeester, die sinds medio 2018 door Jaap Oudshoorn wordt ingevuld.