Stichting watererfgoed groot woerden

Overkoepelende stichting

In 2019 is de Stichting Watererfgoed Groot Woerden opgericht als voortzetting en rechtsopvolger van de stichtingen tot behoud van het gemaal Teijlingens respectievelijk het gemaal Papekop-Diemerbroek.

Het stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

  • Wim de Rooij, voorzitter
  • Sophie Kramer, secretaris
  • Theo Fikkers, penningmeester
  • Frank Lekkerkerker
  • Arjan Mateman
  • Ton Versteeg

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden. De vrijwilligers ontvangen ook geen arbeidsbeloning.

 Het postadres van de stichting is: ’s Gravensloot 122, 3444 BJ Woerden

Doelstelling

De stichting heeft als doel het in oorspronkelijke staat brengen van de gemalen in Kamerik en in Papekop.

Voor het stoomgemaal  in Kamerik betekent dit het herstel van de technische installaties zoals de stoommachine, de elektromotor en de centrifugaalpomp en de bijbehorende grond met waterwerken, zoals het in 1953 was. En bijvoorbeeld ook het herstel van het ketelhuis en de herbouw van de kolenloods. 

Voor het dieselgemaal in Papekop betekent dit onder meer het herstellen van het gemaal in de oorspronkelijke staat en het opnieuw zichtbaar maken van de oude watergangen. 

Hoe werkt de stichting?

De gemalen zijn eigendom van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) en zijn via een beheerovereenkomst in beheer gegeven aan de Stichting Watererfgoed Groot Woerden. In de beheerovereenkomst is vermeld dat de stichting alle monumentale waterwerken in het werkgebied van het HDSR tussen A2 en A12 in beheer kan krijgen als het waterschap daar om verzoekt en de stichting bereid is om daar invulling aan te geven.

Doelstelling van de stichting is het beschermen en in stand houden van aan water gerelateerd erfgoed, door het bieden van een platform aan eigenaren, zoals het HDSR, van waaruit zij advies, steun en desgewenst ook het beheer kan krijgen,

De stichting is de opvolger van een stichting die in 2009 werd opgericht met als doelstelling het behoud van het gemaal Teylingens en het in werkende staat terugbrengen van het gehele complex. In 2008 heeft een kleine groep vrijwilligers de eerste stappen gezet om het gemaal te restaureren en open te stellen voor publiek.

In 2011 is veel vooruitgang geboekt. Allereerst is het gelukt de stoommachine weer in beweging te krijgen. Daarnaast is een restauratieplan opgesteld voor het gebouw. En tenslotte werd een Plan van Aanpak geschreven waarin fasegewijs de stappen naar de toekomstige situatie werden toegelicht.

Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor alle keuzes die gemaakt zijn in het restauratieproces van 2008 tot 2015. Zo is bijvoorbeeld de keuze van het verbeeldingsjaar van het gemaalcomplex door het bestuur op 1953 gesteld. Dat was het jaar dat zowel de stoommachine als de elektromotor als aandrijving fungeerden en daarnaast waren de sluis en de kolenloods nog in gebruik. Ook de machinistenwoning was nog in de oude staat. De stichting heeft zich bewust voorgenomen om die meest complete situatie weer terug te willen brengen; bij de verwerving van de machinistenwoning zal deze ook vervangen gaan worden door een kopie van de oude woning.

Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard