De Vrienden Van …

De “Stichting Vrienden van Watererfgoed Groot Woerden” is speciaal in het leven geroepen om een gedegen platform te bieden voor iedereen die onze gemalen een warm hart toedraagt. Alle vrijwilligers, donateurs en sponsoren vinden hier hun plek om gehoor te hebben bij de bestuurders. Alle bezittingen zijn ondergebracht in deze stichting die los staat van de Stichting Watererfgoed Groot Woerden die de beheersovereenkomsten is aangegaan.

Aangezien de giften en subsidies door de Stichting Vrienden Van worden beheerd, is deze stichting een culturele ANBI.

Gegevens met betrekking tot de ANBI-status

De stichting heeft de culturele ANBI-status gekregen, dat houdt in dat bij toekenning wij door de Belastingdienst worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Daarom hoeft er over giften aan onze stichting geen schenkingsrecht te worden betaald; ook een verkrijging uit een nalatenschap is vrij van successierecht. Al het geld dat geschonken of nagelaten wordt kan door ons besteed worden aan het bestemde doel. Afhankelijk van de fiscale situatie kunnen in bepaalde gevallen giften afgetrokken worden voor de inkomstenbelasting.

Omdat wij een culturele ANBI status hebben, mag een donateur voor de berekening van de aftrek de gift verhogen met 25% tot een maximum van € 1.250. 

Voor bedrijven geldt dat zij hun giftenaftrek mogen verhogen met 50%, tot een maximum van  € 5.000.

Naam

Stichting Vrienden van.

Fiscaal nummer

RSIN 

8523 95 425

KvK

056997272

Bankrekening

Rabobank 

rekeningnummer  NL63 RABO 0157 0732 62 t.n.v. Stichting Vrienden Van

Secretariaat

Breudijk 24, 3481LP Harmelen

Site en email 

www.stoomgemaalteylingens.nl

vriendenvan@stoomgemaalteylingens.nl

Doelstelling

De stichting heeft in de eerste plaats ten doel het in oorspronkelijke staat brengen van het gemaal te Kamerik, met de daarin geplaatste technische installaties zoals de stoommachine, de elektromotor en de centrifugaalpomp alsmede de bijbehorende grond met waterwerken, zoals het in 1953 was. Daarnaast zal de stichting in de toekomst zich ook inzetten voor andere objecten die bij de St. Watererfgoed Groot Woerden zijn ondergebracht, zoals het gemaal Papekop.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het herstel van het ketelhuis inclusief stoomketel en stookinstallatie
  • de inrichting van een bezoekerscentrum
  • het in gebruik stellen en houden van het stoomgemaal met tenminste één stoomdag per maand
  • het geven van educatie over de geschiedenis van de waterhuishouding, het gemaal en stoom in het algemeen aan scholieren en belangstellenden
  • het nemen van initiatieven voor het houden van exposities met een historisch karakter.

Beleidsplan

De stichting heeft het beleidsplan van de Stichting tot behoud van het gemaal Teijlingens overgenomen, zie hiervoor “Plan van aanpak”.

Statutaire bestuurssamenstelling

  • voorzitter: Jeroen Papenhuijzen
  • vice-voorziter: Wim de Rooij
  • penningmeester: Jaap Oudshoorn

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden.

Actualiteit

De stichting is verantwoordelijk voor het verschijnen van de nieuwsbrieven en de communicatie over de in beheer zijnde gebouwen en machines, dit in samenspraak met de Stichting Watererfgoed Groot Woerden

Wordt vriend van het Stoomgemaal Teylingens en ontvang de Nieuwsbrief.

U helpt dan mee met bijvoorbeeld de aanschaf van een stoomketel.

Geef u op door te mailen naar vriendvan@stoomgemaalteylingens.nl en stort de jaarlijksebijdrage van 25 Euro op rekeningnummer  NL84 RABO 0157 0732 62 t.n.v. Vriend van Stoomgemaal Teylingens.

Eerder verschenen :

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 4

Nieuwsbrief 5