De stichting gaat veranderen

De Stichting tot behoud van het gemaal Teijlingens gaat veranderen, ten eerste omdat de stichting meer is geworden dan een stichting voor één gemaal en ten tweede omdat de naam niet klopt.

Eigenlijk is de naam Teijlingens tien jaar lang verkeerd geschreven, het moet Teylingens zijn, maar belangrijker is dat wij ons nu al met twee gemalen bezighouden, immers het gemaal Papekop is erbij gekomen. Dat betekent dat wij op een andere manier naar onze organisatie moeten kijken en ook dat wij op een andere manier met onze verantwoordelijkheden moet omgaan.

De stichting zal voortaan verder gaan onder de naam:

Stichting Watererfgoed Groot Woerden

Ook de doelstelling van stichting zal worden aangepast. Zij zal een platform gaan bieden voor alle eigenaren van watererfgoederen rond Woerden zoals zij in de vorige eeuw waren verenigd in het Groot-Waterschap van Woerden. Overigens zal de grens niet zo exact worden aangehouden, eigenaren van watererfgoed van het omringende gebied kunnen ook aanhaken.

De stichting Vrienden Van zal zich specifiek op de gemalen Teylingens en Papekop richten en de plek zijn waar vrijwilligers, donateurs en sponsoren van de gemalen samenkomen. Alle bezittingen van de huidige stichting tot behoud van het gemaal Teijlingens zijn overgedragen aan de stichting Vrienden Van.

Wanneer e.e.a. zijn beslag heeft gekregen zult u dat op deze site kunnen lezen.

Stoom en nu een ketel


Het bestuur mag dan druk zijn met de kolenloods, maar de werkgroep is ondertussen begonnen aan de laatste stap in het echt draaien op stoom.

Naar aanleiding van een bezoek aan het Zuiderzeemuseum, waar een kleine werkende stoominstallatie staat die lijkt op die oorspronkelijk in het gemaal stond, zijn er plannen gesmeed. Peter van der Horst en Inus van Hekken hebben met hun stoomkennis onze CAD-specialist Guus Peek aan het werk gezet en hij heeft een keteltekening kunnen maken waar een ketelbouwer wat mee kan.
Het is de bedoeling dat de ketel wordt ingemetseld zoals dat vroeger ook was en afhankelijk van de grootte van de ketel en de ideeën die wij als stichting hebben over authenticiteit en uiteindelijk zijn zij in gesprek gekomen met Standard Fasel. Vervolgens is door dat bedrijf onderzocht of zij een ouderwetse ketel met een enkele vuurgang konden leveren. Na enige weken kwam de heugelijke mededeling dat zij zo’n ketel kunnen bouwen, de prijs kennen we nog niet, maar meer dan 100.000 euro is het niet.

Waar het geld vandaan moet komen is nu nog de vraag, maar opnieuw is dit een mooi item voor een bijdrage in de vorm van legaten en giften aan het ketelfonds. Degene die de ketel volledig wil sponsoren zal vereeuwigd worden met een ketel die naar hem of haar wordt vernoemd, inclusief een naamplaat op het ketelfront. Stort uw bijdrage op rekeningnummer NL84 RABO 0157 0732 62 t.n.v. Stichting tot behoud van het gemaal Teijlingens onder vermelding van “ketelfonds”.

Laatste ontwikkelingen


In het afgelopen half jaar heeft de stichting niet stilgezeten.

Na het overlijden van Henk Magielse is Jaap Oudshoorn bereid gevonden om de taak van penningmeester voor alle drie de stichtingen op zich te nemen, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.

De perikelen rond de kolenloods zijn nog niet voorbij. Zo bleken de constructietekeningen niet afgerond te zijn, omdat de constructeur vond dat er meer sonderingen moesten worden gedaan. De heier had medio oktober al in de planning staan, maar dat wordt nu april 2019. Ondertussen zijn de bouwprijzen met 30 procent gestegen en is het de vraag of wij voldoende geld hebben om de bouw te realiseren, de eerste offertes laten een verontrustend beeld zien.

Ondertussen is het fietspad omgelegd, nodig om de bouw van kolenloods te realiseren. Ook dat ging niet goed, het werd 10 cm te smal opgeleverd, maar dat is opgelost door een extra strook betontegels te leggen. De gemeente zal nog 4 nieuwe lantaarnpalen gaan plaatsen, hetgeen een verdubbeling is en een veel betere verlichting in de bocht zal geven.

Tegelijk met de aanleg van het fietspad is ook de container met de compressor verplaatst naar de andere kant van het fietspad. Hiermee is het zicht op het gemaal weer onaangetast zoals het hoort te zijn. Wel zijn opnieuw vernielingen aangericht, nu aan de container, maar plaatsing van een extra camera heeft waarschijnlijk een herhaling voorkomen.

In oktober is na 75 jaar en een complete revisie de dieselmotor van gemaal Papekop en Diemerbroek voor het eerst weer gestart. Hij liep als een zonnetje dankzij de inzet van de drie vrijwilligers Joris van Iersel, Richard Tito en Jan Baars. Zie verder onder het kopje dieselgemaal.

In november was de jaarvergadering van de Nederlandse Gemalen Stichting en tot onze verrassing en vooral trots werd de jaarlijkse pluim uitgereikt aan het gemaal Papekop, aan het HDSR voor de restauratie van de buitenkant en aan de stichting voor het weer draaivaardig maken van het gemaal.

Eind oktober bleek ook dat de compressor van het gemaal Teylingens kuren kreeg. Bij de servicebeurt die Wilda kwam geven bleek dat de koppakking eruit lag en na de reparatie loopt ook de compressor weer als vanouds en kan Teylingens weer op(ge)lucht draaien.

Laatste gebeurtenis was de brandmelding in het gemaal Teylingens. De voorzitter werd door de brandweer gebeld met de mededeling dat het gemaal in brand stond, maar er was geen brandalarm afgegaan. Ter plaatse aangekomen bleek de brandweer de deuren te hebben opengebroken, om te constateren dat er geen brand was maar slechts een flikkerende verlichting. Een voorbijganger had de verlichting en de brandlucht van de houtkachel van de overburen onbedoeld gecombineerd tot brand in het gemaal. De schade aan de deuren was fors maar reparabel en de brandweer had dus wel alert gereageerd, hetgeen goed is om te constateren voor het geval er ooit echt brand zou uitbreken.