ANBI Status

Gegevens met betrekking tot de ANBI-status

De stichting heeft de culturele ANBI-status, dat houdt in dat wij door de Belastingdienst worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling. Daarom hoeft er over giften aan onze stichting geen schenkingsrecht te worden betaald; ook een verkrijging uit een nalatenschap is vrij van successierecht. Al het geld dat geschonken of nagelaten wordt kan door ons besteed worden aan het bestemde doel. Afhankelijk van de fiscale situatie kunnen in bepaalde gevallen giften afgetrokken worden voor de inkomstenbelasting.

Omdat wij een culturele ANBI zijn, mag een donateur voor de berekening van de aftrek de gift verhogen met 25% tot een maximum van € 1.250.

Voor bedrijven geldt dat zij hun giftenaftrek mogen verhogen met 50%, tot een maximum van  € 5.000.

Naam

Stichting tot behoud van het gemaal Teylingens, tevens bekend onder de naam Stichting Stoomgemaal Kamerik.

Fiscaal nummer

RSIN 820742466

Bankrekening

Rabobank

rekeningnummer  NL84 RABO 0157 0732 62  t.n.v. Stichting tot behoud van het gemaal Teylingens

Secretariaat

Cattenbroekerdijk 4, 3446 HA Woerden, 0348-414815

Site en email 

www.stoomgemaalteylingens.nl

info@stoomgemaalteylingens.nl

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het in oorspronkelijke staat brengen van het gemaal te Kamerik, met de daarin geplaatste technische installaties zoals de stoommachine, de elektromotor en de centrifugaalpomp alsmede de bijbehorende grond met waterwerken, zoals het in 1953 was.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 • het herstel van het ketelhuis inclusief stoomketel en stookinstallatie en het op hoogte brengen van de schoorsteen
 • de herbouw van de houten kolenloods
 • de inrichting van een bezoekerscentrum
 • het in gebruik stellen en houden van het stoomgemaal met tenminste één stoomdag per maand
 • het geven van educatie over de geschiedenis van de waterhuishouding, het gemaal en stoom in het algemeen aan scholieren en belangstellenden
 • het nemen van initiatieven voor het houden van exposities met een historisch karakter.

Beleidsplan

De stichting heeft een beleidsplan geformuleerd, zie hiervoor “Plan van aanpak”.

Statutaire bestuurssamenstelling

 • voorzitter: R.A. Mees
 • secretaris: F.A. de Wit
 • penningmeester: J. Oudshoorn
 • bestuurslid algemeen: P.W. Versteeg
 • bestuurslid/hoofdmachinist: P.O.J. van der Horst

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor de werkzaamheden. De vrijwilligers ontvangen ook geen arbeidsbeloning.

Actualiteit

De actuele stand van zaken wordt op de nieuwspagina vermeld. Daarnaast wordt regelmatig een nieuwsbrief uitgegeven voor de vrienden van het stoomgemaal.

Het gemaal is iedere zaterdagochtend open en op perslucht draaiend te bezichtigen, daarnaast is op de nationale gemalendag en op monumentendag het gemaal de hele dag geopend.